Superior Kimono Silk Spool - #341 Misty Mountains

$ 7.50 $ 5.25

Brand Superior Threads

Kimono Silk Misty Mountains #100 Silk 220 yd. spool